Sanayi Tezleri

Sanayi Tezleri

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri )

 

Dünyada yaşanan gelişmelere ve uygulamalara paralel olarak ülkemizde de sanayi-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi, sanayide teknoloji ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması ve sanayimizin uluslararası pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki Ar-Ge alt yapısının önemli bir bölümü üniversiteler ve kamu araştırma kurumlarında bulunmaktadır. Ancak ülke sanayinin itici gücü olan özel sektör tarafından kurulan ve faaliyet gösteren Ar-Ge birimi sayısı, bilim ve teknoloji alanında yetkin ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür.

San-Tez Programı Nedir?

Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.

Programın kapsamı:

Bu program, ülkemizdeki sanayi ve üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi, sanayimizde teknoloji ve AR-GE kültürünün yaygınlaştırılması ve buna bağlı olarak ileri teknoloji ürün ve üretim yöntemleri geliştirip pazarlayarak ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve kalıcı kılmak amacıyla, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicinin ileri teknoloji uygulamasına yönelik taleplerinin, üniversite-sanayi-kamu işbirliği ile yürütüleceği, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları ile bunların sonuçlarını ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek gerçek veya tüzel kişi olan projeleri kapsamaktadır.

Santez Programının Önemi:

SAN-TEZ Projesi bu önemli gereklilik göz önüne alınarak ortaya çıkmış ve hazırlanmış olup, bu projenin amacı; sanayi-üniversite-kamu işbirliği ile gerçekleştirilecek yeni teknolojilere dayalı ürün ve üretim yöntemlerine ilişkin çalışmaların projelendirilmesi, üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların katma değer yaratacak ürün veya üretim yöntemi olarak sonuçlandırılması, akademik bilginin ticarileştirilmesi ve sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen projelerle daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesidir.

SANTEZ Programının Hedefleri Nelerdir?

 1. Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
 2. Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,
 3. KOBİ’ lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,
 4. Özellikle, sanayimizin yüzde 98 ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBi’ lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,
 5. Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
 6. Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
 7. Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,
 8. Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,
 9. Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
 10. Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yararlanabilir.

Destek Süresi

Destekleme süresi proje bazında en çok üç yıldır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir.

Nasıl Başvurulur?

Bu programdan yararlanmak isteyen üniversite ve kuruluş, San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanmış projesini, biri ıslak imzalı, 2 kopya halinde hazırlayarak Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğe teslim eder.

Yürütülecek Faaliyetler Nelerdir?

 • San-Tez proje başvurusu,
 • Ön değerlendirme,
 • Değerlendirme,
 • Karar,
 • Sözleşme,
 • Ödeme,
 • İzleme,
 • Ödeme işlemleri,
 • Mali inceleme ve denetim,
 • Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

Değerlendirme Sonucu

Proje Değerlendirme Grubu tarafından uygun görülen projeler, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak değerlendirilir.

Nihai karar, değerlendirmenin Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasını takiben proje sahiplerine yazılı olarak iletilir.

Proje Sözleşmesi

Proje Sözleşmesi, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve proje Ortakları arasında davet yazısında belirtilen süre içinde 3 (üç) suret olarak imzalanacaktır. Bu Sözleşme, tarafların imzalamasından sonra yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin imzalanmış bir nüshası Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, bir nüshası proje yürütücüsü, bir nüshası da proje ortağı kuruluş tarafından muhafaza edilecektir.

Projenin Desteklendiği Diğer Kaynaklar

Projede diğer kamu kaynaklarından sağlanan hibe ve destekler proje başvurularında belirtilir. Diğer kamu kaynaklarından sağlanan hibe ve destekler proje harcamalarından düşülerek desteklenmeye esas harcama tutarı belirlenir.

Değerlendirme

Ön değerlendirmesi yapılan SanTez Proje önerileri, konusunda uzman 5 kişiden oluşan Proje Değerlendirme Grubu tarafından değerlendirilir. Proje ortakları, projenin amacını, araştırma yöntemlerini, çalışma programını, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, başarı kriterlerini, bütçe gerekçesini ve projenin ticarileştirilme yeteneğini açıklamak üzere Proje Değerlendirme Toplantısına davet edilir.

Satın alma ve mülkiyet

Desteklenen proje kapsamında yapılacak satın almalar, ilgili üniversitenin satın almaya ilişkin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.
Söz konusu makine ve donanımın projenin tamamlanmasından sonraki kullanım esasları, taraflarla yapılacak proje sözleşmesinde Bakanlık tarafından belirlenir.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

Desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı, proje ortakları arasında sözleşme öncesi yapılacak bir anlaşma ile belirlenir.

Projelere Sağlanacak Destek

Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projeleri giderlerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25 inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

Proje Uygulamalarının İzlenmesi

Sözleşme akdinden sonra, proje sahiplerince Sözleşme hükümleri doğrultusunda proje uygulamaları başlayacaktır. Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılacaktır.

Proje uygulamalarının Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlem yapılacaktır.

Başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye?de özel araştırma kurumları bulunmamakta, üniversitelerde kurulan araştırma altyapısı da Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsal bir yapıya kavuşmamış olması nedeniyle yeterli düzeyde, yaygın ve verimli bir şekilde kullanılamamakta, sadece üniversitelerde yürütülen akademik çalışmalara hizmet etmektedir.

Ülkemizde AR-GE faaliyetlerinin önemli bir bölümü az sayıdaki büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin yüzde 982 ini oluşturan KOBİ lerin mevcut Ar-Ge alt yapısından faydalanması istenilen düzeyin altında kalmıştır.

SAN-TEZ Projesi, “innovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Coşkun, Türkiye’ nin teknoloji üretme ve geliştirme konusunda çağın gerisinde olduğu vurguladı.

Gaziantep Üniversitesi’ nde düzenlenen ‘Santez Projesi Rektörler Toplantısı?na katılan Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun (25 Mayıs 2007), Türkiye?nin teknoloji üretme ve geliştirmesinde ilerlemenin üniversite, sanayi ve kamu işbirliğiyle sağlanabileceğini kaydetti.

Bu amaçla 26 üniversitede teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulduğunu ve bunların geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Coşkun, Sanayi Tezleri Projesi’ nin (SANTEZ) sanayicilerin araştırma-geliştirmeye dayalı ihtiyaçlarından doğduğunu ifade ederek, Türkiye teknoloji üretme ve geliştirme konusunda çağın gerisinde kaldı. Bu nedenle Türkiye nin zaman kaybetme lüksü yok. Projeyle sanayicilerin teknoloji ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra üniversitelerdeki genç araştırmacıların doktora tezleri raflarda kalmayacak. AB üyeliğinin şartlarından biri, yıllık Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 3’ünün Ar-Ge’ye ayrılmasıdır. Türkiye’ nin Ar-Ge’ye ayırdığı pay çok düşük. Bu oranı 2010’da yüzde 2, 2013 de ise yüzde 3’e çıkarmayı hedefliyoruz diye konuştu.

AB’nin üye ve aday ülkelerin rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge projelerine maddi destek sağladığını ancak Türkiye’ nin bu fonlardan yeterince yararlanamadığını belirten Coşkun, Türkiye’nin 6. Çerçeve Programı na 250 milyon dolar katılım payı ödemesine rağmen bu fonların sadece 50 milyon dolarlık kısmından yararlanabildiğine dikkat çekti. AB 7. Çerçeve Programı nın toplam bütçesinin 54 milyar Euro olduğunu ifade eden Coşkun, programa Türkiye’ nin katkısının 500-600 milyon dolar civarında olacağını ve 26 üniversitede kurulan teknoloji merkezlerinde üretilecek projelerle program fonlarından daha fazla yararlanacağını belirterek şunları söyledi: İnanıyorum ki SANTEZ çalışmaları, 7. Çerçeve Programı?na üst düzeyde büyük projelerin hazırlanabileceği bir kuruluşa dönüşecek. Gelişmeler bunu gösteriyor. O bakımdan çalışmalardan memnunuz. Ama yeterli değil. Daha da hızlı çalışmamız lazım. Bu da üniversitelerimizin vereceği desteğe bağlı.

Teknoloji merkezlerinin kurulduğu üniversite rektörlerine verdikleri destekten ötürü, ülkem ve hükümetim adına şükranlarımı sunuyorum. Ve bu destekleri devam ederse, Türkiye teknoloji üreten hatta teknoloji ihraç eder duruma gelecektir. Bu başarı da, milletin olacaktır.

Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Genel Müdürü Ziya Karabulut: ‘Desteğin sınırı yok’

Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Genel Müdürü Ziya Karabulut (29 Kasım 2006), SANTEZ Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliğin 9 Eylül 2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. SANTEZ Programından, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projelerin yararlanabileceğini belirten Karabulut, desteklenmesine karar verilen proje giderlerine Bakanlık tarafından uygulanacak en yüksek hibe oranının yüzde 75 olacağını, toplam proje bedelinin yüzde 25 inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanacağını, Projenin yürütülmesine yönelik test ve laboratuar çalışmaları gibi hizmetlerin ise projenin yürütüldüğü üniversite tarafından aynı olarak karşılanacağını ifade etti. Projelerin desteklenme süresinin en çok üç yıl olacağını da belirten Karabulut, ancak gereksinimlere uygun olarak altı ay daha ek süre verilebileceğini, ödenek talep formu başvurularının da proje sözleşmesinin imzalanma tarihini takiben üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanıp Genel Müdürlüğe sunulması gerektiğini kaydetti.

Desteğin sınırı yok

Projelere verilen desteklerde bir üst sınır bulunmadığını da söyleyen Karabulut, önemli olanın, projenin yaratacağı katma değer olduğunu, katma değeri büyük olacağını gördükleri projelere çok büyük miktarlarda destek verebileceklerini söyledi. SANTEZ Projeleri personelinin, Proje Yürütücüsü, Tez Öğrencisi (Yüksek lisans veya doktora), Yardımcı Araştırmacı ve Yardımcı Personel?den oluşacağını da belirten Karabulut, desteklerin tamamının, döner sermaye kapsamı dışında olduğunu, öğrencilere verilecek ödemelerin de burs niteliğinde olacağını, verdikleri desteklerin tamamının hibe olduğunu söyledi.

Daha fazla yüksek lisans ve doktora çalışmasını desteklemek ve araştırmacıları özendirmek istediklerini de dile getiren Karabulut, Bu genç insanların, yüksek teknoloji ürünleri geliştirip ülkemiz için katma değer yaratmasını ve nitelikli girişimciler yetiştirmek istiyoruz? dedi. Eğer akademisyenler sanayici bulamazlarsa kendilerinin de bir şirket kurarak başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Sanayi Bakanlığı San-Tez projelerinin yüzde 75’ini destekleyecek

Sanayi ve üniversite işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Sanayi Tezleri Projelerinin yüzde 75’i Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yüzde 25’i ise firma tarafından karşılanacak.

Sanayi ve üniversite işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Sanayi Tezleri Projelerinin (San-Tez) yüzde 75’i Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yüzde 25’i ise firma tarafından karşılanacak.

‘Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine ilişkin’ Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre sanayi ve üniversite işbirliğini geliştiren San-Tez projelerinin yüzde 75’i Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yüzde 25’i ise firma tarafından karşılanacak. Projeler en fazla üç yıl desteklenecek. Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve üretim yöntemi ile sonuçlanan, ortaklarından en az birisi projenin sonuçlarını ticari uygulamaya dönüştürecek bir firma olan ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak ileri teknoloji uygulamasına yönelik projeler ön değerlendirmeye alınacak. Projelerin ön değerlendirmeyi geçmesi durumunda kurum proje yürütücüsü, ilgili firma yetkilisi ve Bakanlık arasında sözleşme imzalanır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren proje başlayacak. Ödemeler bankada açılan özel hesaba yatırılacak. Faturası olmayan harcamalara ödeme yapılmayacak. (05 Temmuz 2007)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*